Visats

Recull en les disposicions legals vigents de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis.

Què és el Visat?

Entendrem per visat el que es recull en les disposicions legals vigents, en concret la Llei Òmnibus, Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici i el Decret 1000/2010, de 5 d’agost, sobre visat col·legial obligatori.

Es preveuen dos tipus de visat:

  • Visat obligatori. És el que s’ha d’efectuar als treballs recollits en el Reial Decret 1000/2010, de 5 d’agost, sobre visat col·legial obligatori.
  • Visat voluntari. És aquell que el sol·licita expressament el client del professional que signa el treball, i es pot emetre per a qualsevol tipus de document.

El visat és una intervenció col·legial dels treballs professionals que comprova:

  • La identitat de la persona que signa el projecte o document i que aquesta està degudament registrada en aquesta entitat
  • Que la persona que signa el projecte o document es troba en l’exercici de la professió
  • L’observació de la normativa tècnica associada al tipus de projecte
  • La correcció i integritat formal de la documentació que es vol visar

Quina cobertura de responsabilitat civil professional proporciona?

  • Tots els membres dels EIC disposen d’una cobertura mínima de responsabilitat civil professional (RCP)
  • Les condicions d’aquesta cobertura milloren per aquells treballs sotmesos a visat col·legial

Més informació

Quin cost té el visat?

En el mateix article 5 de la Llei Òmnibus que modifica la Llei 2/1974, de 13 de febrer, sobre Col·legis Professionals, entre d’altres coses diu: “quan el visat col·legial sigui preceptiu el seu cost serà raonable, no abusiu ni discriminatori”.

Tant pels visats obligatoris com voluntaris, el cost del visat és el que es va aprovar al Consejo General de Colegios de Ingenieros Industriales.

Càlcul de drets i costos de visat i CAPs

Procediments

Consulta tots els procediments i reglaments en relació al visat dels treballs professionals.

Arxiu
Normativa Bàsica de Control Col·legial - Novembre 2014: Aquest document informa respecte a la normativa bàsica i als requisits necessaris per obtenir el visat, el certificat d’idoneïtat o el certificat d’actuació professional.
Normativa Bàsica de Visats - Febrer 2010: guia d´orientació per als enginyers que visen treballs on s'informa sobre la normativa de visats, els requisits bàsics per visar i les Quotes Derivades del Visat.
Procedimiento de Visado del Consejo - Diciembre 2009: document elaborat pel Consejo Superior de Colegios amb els criteris bàsics a tenir en conte pels Col·legis de tota Espanya amb l´objectiu d´harmonitzar i unificar les pràctiques dels enginyers.
Reglament de visats: document aprovat per la Junta de Govern del COEIC el 29/11/2005 que adapta els criteris bàsics definits pel Consejo Superior de Colegios al Procedimiento de Visado del Consejo.

Impresos

En aquest apartat podreu trobar tots aquells impresos necessaris per als diferents tràmits administratius en l'exercici professional.

Es tracta de tot un seguit de fitxers en format word o excel els quals us podeu descarregar per el vostre propi ús.

Recursos per a projectistes