Informe d'idoneïtat tècnica

L'informe d’idoneïtat d’un treball l’emet una entitat acreditada d’acord amb els requisits recollits en un conveni específic entre aquesta i una administració

Què és un informe d'idoneïtat tècnica?

L'informe d’idoneïtat d’un treball l’emet una entitat acreditada d’acord amb els requisits recollits en un conveni específic entre aquesta i una administració (local, autonòmica, ...).

Des de l'1 d'octubre de 2011, emet els Informes d'Idoneïtat Tècnica que estableix l'Ordenança reguladora dels Procediments d'Intervenció Municipal en les obres (ORPIMO), publicada al BOPB del dia 25/03/2011.I el 24 de febrer de 2014, l'Ajuntament de Barcelona ens va atorgar la condició d'entitat col•laboradora per a la Verificació i el Control de les Obres (en la seva modalitat A per a les funcions de verificació i acreditació previstes en els apartats a i b de l'article 4.1 del Decret de Regulació del Sistema d'Habilitació i de Funcionament de les Entitat Col•laboradores de l'Ajuntament de Barcelona).

Quin és el seu contingut?

L'informe d’idoneïtat garanteix l'adequació del projecte tècnic a un conjunt de paràmetres determinats en el conveni relatiu al compliment de la normativa tècnica, urbanística i ambiental.

Quina cobertura de responsabilitat civil professional és necessària?

Els col·legiats/associats disposen d'una cobertura de 150.000€ pel fet d'estar col·legiats/associats.

La Comissió d’Acció Professional, basant-se en l’històric de sinistres dels darrers anys recomana als enginyers que adaptin la cobertura a la tipologia de treballs que realitzin.

Passos a seguir

  1. Consulta prèvia per a la tramitació de permisos d’obres (fer tràmit).
  2. Sol·licitud de l’Informe d’idoneïtat Tècnica del Col·legi (fer tràmit) al qual se li haurà d'abonar l'import d'aquest informe abans del seu lliurament.
  3. Tramitació de permisos d’obres a la web de l'Ajuntament (fer tràmit) i pagament de les taxes corresponents.

Procediment detallat per sol·licitar un Permís d'obres amb IIT

Links d’interès

Preus de l'Informe d'Idoneïtat Tècnica

(Vàlids a partir del 16/10/14)

A) Expedients tramitats sota el règim de intervenció de llicència (Annex I de la ORPIMO)

Tipus d’obraImport (sense IVA)
Llicències 1a/1b/1c/1j1,22 €/m2 (mínim 256 €)
Llicències 1d/1e/1f/1g/1h/1i/1k/1l/1m/1n229 €

B) Expedients tramitats sota el règim de intervenció de comunicat (Annex 4 i 5 de la ORPIMO)

Tipus de documentacióImport (sense IVA)
Comunicat amb projecte tècnic256 €
Comunicat amb documentació tècnica176 €

(Els preus no inclouen les taxes de l'Ajuntament)