Certificat d’actuació professional (CAP)

Nou tipus de control col·legial voluntari creat pels EIC l’any 2010 i que pot ser demanat pel col·legiat o associat.

Què és el CAP?

És un nou tipus de control col·legial voluntari creat pels EIC l’any 2010 i que pot ser demanat pel col·legiat o associat. Te com a objectiu:

  • Certificar competències del professional que signa el document
  • Cobertura mínima de responsabilitat civil professional
  • Correctesa normativa i formal dels treballs presentats a certificar

Quina cobertura de responsabilitat civil professional proporciona?

  • Tots els membres dels EIC disposen d’una cobertura mínima de responsabilitat civil professional (RCP)
  • Les condicions d’aquesta cobertura milloren per aquells treballs sotmesos al CAP

Més informació

Quin cost té el CAP?

Pels projectes d’instal·lacions, activitats, obres, urbanisme, etc. s’han establert tres nivells de preus principals: 105,16, 151,91 i 245,40 euros; que inclouen tots els documents associats a l’expedient (projecte, assumeix de direcció, annexos, certificat final, etc...). No obstant, hi ha alguns documents tècnics de petita entitat quin cost és inferior (55 € o 35 €). El cost dels projectes de més de 450.000 euros de pressupost passa a ser un percentatge sobre el pressupost.

Càlcul de drets i costos de visat i CAPs

Procediments

Consulta tots els procediments i reglaments en relació al visat dels treballs professionals.

Arxiu
Normativa Bàsica de Control Col·legial - Novembre 2014: Aquest document informa respecte a la normativa bàsica i als requisits necessaris per obtenir el visat, el certificat d’idoneïtat o el certificat d’actuació professional.

Impresos

En aquest apartat podreu trobar tots aquells impresos necessaris per als diferents tràmits administratius en l'exercici professional.

Es tracta de tot un seguit de fitxers en format word o excel els quals us podeu descarregar per el vostre propi ús.

Recursos per a projectistes