Societats professionals

Informació relativa a la Llei de Societats Professionals

Societats professionals

En aquest espai trobareu informació relativa a la Llei de Societats Professionals la finalitat de la qual és regular legalment l’exercici comú de la professió i l’actuació comuna dels equips professionals, siguin de la mateixa titulació o siguin de vàries titulacions.

Entre la informació que trobareu a continuació podeu consultar el text de la llei, les dates més importants a tenir en compte, i les actuacions realitzades i previstes des del COEIC.

Obligatorietat per part de les societats professionals de tenir pòlissa de RCP

Us recordem que en virtut de l’article 11.3 de la Llei 2/2007, de 15 de març de societats professionals, s’estableix l’obligatorietat per part de les societats professionals de contractar una pòlissa de responsabilitat civil professional que cobreixi l’eventual responsabilitat en que aquestes puguin incórrer en l’exercici de l’activitat o activitats que constitueixen el seu objecte social.

Amb el nostre esperit de donar el màxim servei als enginyers industrials, els informem que la Mútua d’Enginyers situada a la 2ª planta de l’edifici està especialitzada en aquest tipus de cobertura i els donaran el millor assessorament per tal de donar compliment a la Llei.

Actuacions COEIC

  • Creació del Reglament del Registre de Societats Professionals del COEIC (aprovat per la JG-JD del 26/11/2007)
  • Sessions informatives pel col·lectiu a les Demarcacions de Barcelona, Manresa, Girona i la Delegació del Vallès.