Signatura Electrònica

Certificats digitals: identitat i signatura electrònica de manera àgil, segura i totalment legal.

Què és un certificat digital?

Un certificat digital és un document digital expedit per una Autoritat de Certificació (en aquest cas Firmaprofesional) que permet identificar-se davant de tercers, signar documents mitjançant signatura electrònica i realitzar tràmits telemàtics de manera segura i amb plenes garanties legals.

Disposar d'un certificat digital suposa un estalvi de temps, desplaçaments i costos.

Font: www.firmaprofesional.com

Quines garanties té l'ús del certificat?

  • La identficació de l'emissor: Només pot haver enviat la informació la persona que el signa.
  • La integritat de la transacció: S'ha rebut tota la informació i aquesta no ha estat manipulada per cap persona no autoritzada.
  • El no rebuig dels compromisos adquirits per via electrònica: La signatura electrònica reconeguda té el mateix valor legal que la firma manuscrita.
  • La confidencialitat de l'enviament: Una comunicació xifrada només pot ser llegida pel seu destinatari final i no pot haver estat manipulada.

Com puc obtenir el certificat?

>> Demana-ho AQUÍ

Per qualsevol consulta contacta amb nosaltres a:

Autoritat de Registre
93.502.90.88
ra@serveis.eic.cat

Quins tipus de certificats digitals podeu obtenir a través dels Enginyers Industrials de Catalunya?

Certificat corporatiu de col·legiat

Identifica al titular com a professional col•legiat pel Col•legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya o associat a l'Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya.

Permet realitzar tràmits al Col•legi Professional o a les Administracions Públiques. Imprescindible per realitzar el tràmit de visat-e.

Més informació

Requisits:

- Ser enginyer/a industrial i estar col·legiat/da o associat/da.

- Presentar el DNI o el Passaport en vigor el dia de la descàrrega del certificat.

- Presentar la Sol·licitud de "certificat digital - col·legiat" signada.

Preus (sense IVA):

- 1r any (alta emissió): 32,00 €

- 2n any (manteniment): 22,00 €

- 3r any (manteniment): 22,00 €

- 4rt any (renovació): 22,00 €

- Targeta criptogràfica: 18,00€

Validesa :

- 3 anys

Sol·licitar

Certificat corporatiu de
persona física

  • Identifica al titular com a persona vinculada a un/a enginyer/a col·legiat/da, ja sigui com a empleat, associat, col·laborador, client o proveïdor.
  • ​Identifica a l'enginyer/a titular com a persona física que està donada d'alta en règim d'autònom.

Més informació

Requisits:

- Presentar el DNI o el Passaport en vigor de la persona física vinculada.

- Presentar la "Sol·licitud de certificat digital - persona física" signada.

Preus (sense IVA):

- 1r any (alta emissió): 32,00 €

- 2n any (manteniment): 22,00 €

- 3r any (manteniment): 22,00 €

- 4rt any (renovació): 22,00 €

- Targeta criptogràfica: 18,00€

Validesa :

- 3 anys

Sol·licitar

Certificat corporatiu de
representant legal

El titular d'aquest certificat és una persona física que ostenta la condició de representant legal d'una organització. D'aquesta manera, el titular pot actuar en l'àmbit telemàtic com a representant legal d'una organtizació davant l'Administració Pública.

Per a societats mercantils amb algun/a enginyer/a col·legiat/da o associat/da, tant si l'administrador/a és enginyer/a com si no ho és.

Més informació

Requisits:

- La societat sol·licitant ha de tenir en plantilla un enginyer/a col·legiat/da o associat/da.

- Personar-se com a representant legal (adminsitrador únic o apoderat general)

- Presentar la "Sol·licitud de certificat digital - representant legal" signada.

- Aportar tota la documentació que es detalla a la sol·licitud.

Preus (sense IVA):

- 1r any (alta emissió): 32,00 €

- 2n any (manteniment): 22,00 €

- 3r any (renovació): 30,00 €

- Targeta criptogràfica: 18,00€

Validesa :

- 2 anys

Sol·licitar