Responsabilitat civil professional

La nostra pòlissa garanteix als Col·legiats i Associats la seva responsabilitat civil professional que es pugui derivar d’errors professionals produïts durant la seva vida professional dins de l’àmbit de l’enginyeria industrial.

Cobertura

La cobertura bàsica per col·legiats/associats és de 150.000 € per sinistre.

Voluntàriament, es pot ampliar aquesta cobertura bàsica en base a l’activitat professional que es desenvolupi. Les ampliacions es poden contractar individualment de forma esglaonada i comencen a partir dels 91.000 € de cobertura addicional. Amb el primer tram d’ampliació ja es disposa de la reducció de franquícia en cas de sinistre, tal i com mostra el quadre següent.

En ambdós casos, per aquells treballs en que la documentació estigui visada o certificada amb el CAP, aquesta cobertura s’incrementarà en 150.000 euros per sinistre.

Franquícia

Franquícia Observacions
0 € Per als enginyers assegurats que tinguin contractada ampliació i visin-certifiquin el treball.
1.500 € Per a l’enginyer que tingui sols la RCP bàsica (límit general).
600 € Per a l'enginyer assegurat que contracti límits voluntaris o visi o certifiqui el seu treball i per als enginyers col.legiats que treballin en una enginyeria que tingui cobertura de RCP per a l'enginyer i la pòlissa sigui gestionada per Serpreco, encara que no tingui ampliació contractada.
12.000 € Per a l'enginyer que havent de visar, no ho faci, encara que tingui RCP ampliació contractada o cobertura per l'enginyeria on treballi.
6.000 € Per als treballs que hagin d’estar certificats amb el Certificat d’Actuació Professional del COEIC i no ho estiguin, encara que l’enginyer tingui contractada ampliació o cobertura per l’enginyeria on treballi. Consulta la taula.

Pots consultar la Taula de treballs que s’han de visar/certificar per tal de rebaixar la franquícia en cas de sinistre aquí.

Aquells treballs que hagin estat visats o certificats amb el CAP (Certificat d’Actuació Professional) tenen una cobertura addicional de 150.000€, que s'afegeix a la bàsica o a la cobertura individual en el cas de tenir contractada una amplicació.

Des del COEIC també recomanem certificar qualsevol actuació professional de l’enginyer, com per exemple:

Més informació a La Mútua dels Enginyers.

  • Treballs derivats de l’aplicació de legislació europea, i que acaben amb un auto certificat o declaració de conformitat a legislació i normes, i que acostuma a signar el responsable tècnic de l’empresa. Aquest responsable pot ser un enginyer industrial. Un exemple seria el Marcatge CE.
  • Comunicació d’encàrrecs professionals o d’inici d’activitat: des del COEIC aconsellem registrar i certificar l’inici de totes aquelles actuacions professionals que no requereixen ser documentades en fase prèvia amb l’objectiu de poder obtenir el millor suport davant possibles incidents futurs.

Impresos

En aquest apartat podeu consultar la pòlissa que hi ha actualment contractada amb Zurich i l'assegurança col·lectiva. (Per veure aquests documents cal estar logat)